Det finns barn och det finns flyktingbarn

Innan diskussionerna om de s k apatiska barnen trodde jag att flyktingbarnen räknades som barn här i landet. Barnkonventionen är klar och tydlig och lämnar inte något utrymme åt tolkningar. Konventionen heter egentligen “FN:s konvention om barnets rättigheter”, det enskilda barnets rättigheter och inte barn som grupp, flyktingbarn etc.

De fyra huvudprinciperna i konventionen är:

* Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.

* Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet “barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.

* Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

* Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=55